ANBI-status PGM

ANBI-status

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.  

Dat geldt voor de landelijke programma’s van de Protestantse Kerk:

 • Missionair Werk,
 • Kerk in Ontwikkeling,
 • JOP en
 • Kerk in Actie. 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente Middelburg te Middelburg
RSIN/Fiscaal nummer: 817650714
KvK: 76460886
Website adres: www.pgmiddelburg.nl
E-mail: scriba.ak@pgmiddelburg.nl 
Adres: Nieuwe Kerkgang 7
Postcode: 4331 BE
Plaats: Middelburg
Postadres: Nieuwe Kerkgang 7
Postcode: 4331 BE
Plaats: Middelburg

De Protestantse Gemeente Middelburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Middelburg.

B. Samenstelling bestuur.

De Algemene Kerkenraad (AK) is het stedelijk bestuursorgaan van de Protestantse Gemeente Middelburg. De AK kan vergeleken worden met de Tweede Kamer, maar dan op plaatselijk kerkelijk niveau. In dit orgaan zijn ouderlingen en diakenen van de wijkgemeenten vertegenwoordigd. Daarnaast heeft een vertegenwoordiging van predikanten en kerkrentmeesters zitting in de AK. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het zogenaamde moderamen, waarin een aantal leden van de AK zitting heeft. De Algemene Kerkenraad heeft 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Hier op de website www.pgmiddelburg.nl vindt u het beleidsplan 2015-2020 van onze gemeente.

Hoofdpunten van beleid:

 • We denken en werken vanuit de gedachte dat we één veelkleurige PGM zijn;
 • Wijken zijn daarom geen ‘eilanden’ maar samenstellende delen van die ene PGM;
 • De Koorkerkgemeenschap en bijzondere wijkgemeente De Ontmoeting behouden hun eigen zelfstandige financiële positie binnen de PGM;
 • De PGM is op drie plekken in de stad aanwezig;
 • De PGM heeft in 2019 drie (full time) predikantsplaatsen;
 • Jeugdwerk, diaconie en ouderenpastoraat worden centraal gecoördineerd, maar decentraal uitgevoerd;
 • Er is aandacht voor pastoraat voor studenten;
 • Het zwaartepunt van pastoraat en diaconaat ligt decentraal;
 • Een passende bestuursstructuur waarbij doelmatig met menskracht wordt omgegaan;
 • We stellen ons oecumenisch op.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De Protestantse Gemeente Middelburg voert geen  activiteiten, Deze zijn ondergebracht bij de onder de PGM vallende wijkgemeenten.

De volgende activiteiten vinden in de wijkgemeenten plaats:

— pastorale activiteiten waaronder kringbijeenkomsten

— bijeenkomsten van pastorale aard in (verpleeg) tehuizen

— catechese

— diverse jeugdactiviteiten, waaronder kampweekenden, musicals, kinder-en jeugdkerk

— gemeenteavonden, eventueel met sprekers

— koffieochtenden

— inloopochtenden

— filmhuis

— eetcafe

— levende kerststal

G. Voorgenomen bestedingen.

Momenteel werkt de Protestantse Gemeente Middelburg aan een reorganisatieproces, die volgens planning op 1 januari 2017 moet worden geeffectueerd. Nieuwe investeringen staan niet op de rol. Het realiseren van af te stoten (kerk) gebouwen bij besluit van mei 2012, is nog gaande. Door het terugbrengen van zeven vieringplekken naar 5 vieringplekken, is nog niet duidelijk in beeld, welke aanpassingen er moeten plaatsvinden aan de in bezit zijnde (blijvende) gebouwen. Zodra deze bekend zijn zullen ze worden gepubliceerd.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

ANBI rapport

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.