Beleidsplan

BELEIDSPLAN CENTRALE DIACONIE PGM MIDDELBURG:

(samenvatting)

Het volledige beleidsplan van de Centrale Diaconie 2022 kunt u op deze pagina bekijken (onder D).

Taakgebieden in de gemeente:

•a.      eredienst en liturgie:

avondmaal, collecten, voorbeden, voorbereidingen eredienst

•b.      toerusting van de gemeente:

 • – vergroten van de kennis en inzicht door het geven van informatie op diverse manieren
 • – bevorderen en het nemen van initiatieven onder gemeenteleden
 • – aanreiken van mogelijkheden aan gemeenteleden zich in te zetten in diaconale aangelegenheden
 • – ondersteunen van gemeenteleden bij het nemen van initiatieven en het participeren in activiteiten

•c.       diaconaal werk:

Kern:  het betrachten van onderling dienstbetoon, het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven, assistentie op het terrein van maatschappelijk welzijn en het betrachten van gerechtigheid t.a.v. sociale vraagstukken. (De diaken zal steeds meer op diaconale noden dienen te letten. Samenwerking met predikanten, ouderlingen, kerkrentmeesters en pastoraal medewerkers is van groot belang).

Taakgebieden in de samenleving:

•a.      gehandicapten:

 • – hulp tijdens de diensten, aandacht voor vervoer, voorlichting,
 • – hulp in individuele (ook financiële) situaties, waar anders geen hulp is
 • – betrokken zijn bij vakanties

•b.      jongeren: 

 • – Jongeren hebben ook een diaconale opdracht. Dat kan gestalte krijgen door: participatie in het diaconale werkveld, hulp bij collecteren, avondmaal, doop, hulp in en buiten de dienst aan hulpbehoevenden, oppasdienst, werk in Asielzoekerscentra etc.
 • – diaconale nood t.a.v. werklozen, eenzamen, verslaafden, criminaliteit, jongeren in financiële nood.

•c.       ouderen:

Uitgangspunt is dat zelfzorg en mantelzorg zo lang mogelijk gehandhaafd dient te blijven. Waar nodig dient ondersteuning  plaats te vinden:

 • – zorg voor ouderen thuis (verder ontwikkelen thuishulp (handje help) in de wijken i.s.m. plaatselijke thuishulporganisaties)
 • – zorg voor ouderen in een verzorgingstehuis en een verpleegtehuis (bevorderen contacten; structureren bezoeken door vrijwilligers)

•d.      verslaving:

o.a. ontstaan door: drugsgebruik, alcohol, eetgedrag, gokverslaving.

 • – voorlichting verstrekken en inventariseren van problemen in en buiten de kerkelijke gemeente
 • – verslaving bespreekbaar maken
 • – verzorgen van kennis en verwijzingsmogelijkheden
 • – financiële ondersteuning van verslavingshulpverlening
 • – participeren in plaatselijke en regionale hulpverleningsprojecten

•e.      vluchtelingen:

 • – voorlichten en bewustmaken gemeente, bevorderen wegnemen vooroordelen
 • – opvang asielzoekers binnen de (kerkelijke) gemeente
 • – bevorderen contacten met asielzoekerscentra, meehelpen met ontwikkelen van activiteiten
 • – financiële ondersteuning (in noodsituaties) op individuele basis en aan b.v. INLIA.

•f.        gevangenen:

 • – aandacht voor eenzaamheid en gebrek aan contacten binnen de inrichting en gebrek aan opvang na de detentie
 • – intensiveren contacten via het Oecumenisch Overlegorgaan Torentijd
 • – bezien mogelijkheden voor opvang na de detentie
 • – participatie in kerkdiensten en gespreksgroepen

•g.      baanlozen: (werk van DISK heel belangrijk)

 • – stimuleren denkproces over waarde van werk, overheidsmaatregelen, menswaardigheid in werksituaties
 • – geven van informatie over financiële ondersteuning door gemeente, provincie, soc. dienst.
 • – Ondersteunen nieuwe initiatieven en verlenen incidentele hulp

•h.      sociale minima:

 • – signaleren van noden (coördinatie tussen ambtsdragers noodzaak)
 • – kennis om door te verwijzen naar diverse instanties en om adequaat hulp te verlenen
 • – continueren actie sociale minima in december (i.s.m. diverse kerkgenootschappen)
 • – participeren in de vereniging Noodfonds (hulp aan mensen niet behorend tot een kerkgenootschap)

•i.        landenhulp:

ondersteunen van initiatieven tot hulpverlening aan bepaalde landen

•j.        natuur en milieu:

het conciliair proces heeft duidelijk gemaakt dat een bredere aandacht nodig is van ons gedrag t.a.v. de schepping

–       incidenteel ondersteunen van initiatieven, informatie vergaren en geven van voorlichting

•k.       diaconale vakanties:

informatie verstrekken aan gemeenteleden, coördineren en waar nodig financiële hulp

Werelddiaconaat:

Realisatie door de werkgroep ZWO.

Vrijwilligershulp:

De diaconie is mede afhankelijk van vrijwilligers bij het verrichten van haar taak. Een grote inzet van gemeenteleden leidt meestal ook tot een verdergaande betrokkenheid, interesse en aandacht. Daarom

 • – vergroten betrokkenheid en inzet gemeenteleden (informatie, participatieverzoeken, persoonlijke benadering)
 • – opzetten goede structuren en verbeteren coördinatie.

Financieel beleid:

      Hoofdlijnen:

 • – het vermogen handhaven, mag niet groeien en dient zoveel mogelijk diaconaal belegd te worden
 • – alle inkomsten (collecten, giften, legaten e.d.) worden ook weer besteed